closeTerug naar inventaris

Transcriptie

39:

Van Banda den 26. Maij 1698:

Corporael

heeft over den„ p=n Iaacq fluijter, aldaer wegens

klagten over den tot bom

gaij militerende Corp.l

zijne Extorsien en geweldenarijen, gelijk sulx in ons

Isaacq sluijter

dagregister op 13. Ianuarij deses Iaers aengetekent

staet; dog naderhand heeft de regering van ternaten

in haer brieff van 21.n feb. daer aen, ons bekent

gemaekt, dot gem. Corp.l over dese stuurman p.r

d.o vande reg. in Ternaten

Missive geklaegt had, wat wij daer op ten antw.

over den stuurm. varen

gediend hebben sullen VHoEd: des gelievende

op de Chialoep vanden

borger reijmer

vinden in onse atgaende briefbal aen die reg

’t anwoord daergp

de dato 24. Maert; het is de eerste klagten

gediend

niet die over die Corp.l gedaen is, dog wij sullen

egter net manqueren, desen stuurman en zijn

dierwegens sullen

„nij

deselve aengesproken

Meester (diebeijde op andere togten, zijn) 'thuijs

werden

gekomen zijnde, daerover te laten aenspreken, op

dat VHoEd: gegeve beneficie daer ontrent niet

misbruijkt en werde

Tot visite en provianderinge onter posthouderen

den Lieut. didlof blad

op de Z.r W:r Eijlanden, wetter, kisser, lethij, moa

en boekh: ardes, zijn na

de zw. Eijlanden

damme, babber en Nila, hebben wij desen Iare

gecommitt.s geweest

gebruijkt den Lieuten. blad en boekhouder pieter

ardes, gelijk zulx bij onse resol: van 11. Ianu

deses Jaers breet gemelt staet, die met de Chialoe„

„pen keffing en sourobaija op Vlt.o Ianuarij deses

coers bnder gemaerntan, dieteraer derralosn

kiffang, ensourobaija opeh crroary na derw:

de reijse ondernomen hebben agtervolgens duse

gegeve Insrintie van daegs bevorens. die

mess.rs