closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40:

Van Banda den 26.' Maij 1695.

mess.rs haer saken aldaer verrigt hebbende, zijn alle

(behalven den onderstierman hend.k Corff, die vier dagen

bevorens tusschen lethij en damme overleden, en daer

na over boort geset was) den 26.en Maert behouden

deselve sijn den 26. maert

siekel. geretourneert

hier aengekomen, dog siekelijk, insonderh.t den

predicant feijlingius, die om de kerk en scholen

bijsonder den predicant

seijlingins

te visiteren, mede aldaer geweest is.

ten Lieut.t blad en boekhouder ardes, hebben van

derselver rapport gaet

haer verrigten en gedoente ons een schriftelijk

onder te bijlagen over

rapport overgegeven, waer van ’t afschrift onder de

bijlagen gevonden werd.

Egter diens dit nedrig sommerl. tot VHoeld. narigt,

dat over al, onse posthouders, met de Inlanderen

de goede harmonie

tusschen d' onse en de

in goed verstand zijn gevonden, sonder eenige klagten

Inlanderen aldaer

aendeen off anderkant, op het Eijland

was voor haer aenkomst een Corp:l en soldaet

Waetter

den tastant en verrigting

overleden, wiens plaetsen door overgebragte d.os

tot wetter

weder waren vervult, ook waren de Ingeslopen kisfe„

„resen, van daer nog niet vertrocken, op

Makisser was het mede alles wer, en waren onse gecommitt:

tot makisser

gedurendende haer verblijf aldaer, wel onthaelt,

en hadde soon van radja fredrik backer gen.t

Chilippus, aen onsen p.l serg.t aldaer op onse

voorgaende recommandatie, den schuijl houdende

Pieter signado terhand gestel, die Inmiddens

aldaer tot de komst onser gecommitt: in versekeringe

is gehouden, en daer na gelijkvoren reets verhaelt

is

fot