closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda 21. Septemb:r 1og5.

de galderije langs de noord guardyn geheel vernieuert

het dak boven des vendrigs en Constabels wooning

geheel vernieuwt

de Constabels woninge in drie verdeeld, als een

tot de amonitie kamer, een voor hem, en een kamer

voor den Chirurgijn

daerinne zijn mede nieuwe solders, balken, Cousijns,

deuren en vengsters gebragt, want d’ oude alle door

de Ongedierten en vogtigheijt vergaen waren, zijnden

dat Casteel vrij wat bedont

aldaer is mede een grote nieuwe klokhuijs gem.

zijnde de oude die meest vergaen was, en hier en

daer gesint, nader hand nog door den donder, die

deselve tijd, niet verre daer van daen, op een ander

punt, een Soldaet die op schiltwagt stond, dood

sloeg te brijselen geslagen

het meeste van het nu gemaekte off gerepareerde,

is, vanden Ed: heer commissaris voorn. ne zijne

Memorie den E. heer van zeyl nagelaten, gerecom„

mand.r geworden te doen, dog tot nu agter

gebleven geweest

hieruijt en uijt het dagregister, als mede het aen

koment en afgaande briefboek, nade buijten

residenten konnen VHoEd: zien, wat hier al in

die korten tijd gedaen, en verrigt is, dat ook tot

overbrenginge der Naterialen en bomestoffen, d’ aan

wesende Chialoepen alhier niet lang stl op de

rhede gelegen hebben, ook hebben alle de Chialoepen

een

sal uijt het dagregister

en briefboeken gesien

konnen werden

89: