closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Chiribon P=m Jaunij 17058.

wij geaarcsiere bevellanten in s: ho: Edl:l en Celengp vand pranne

der Coopmansz: na Vermegen gebserveert en behertigt hebben, ook de

vermeerdering van't gepasseerde en Lopende haar, iivergelijking van vorige

tijden veel toeneemt, welke wy niet tweffelen, of sal buijten onverwagte

Rapasien, mede prangens ten gewegen van haert ho: Ed:s vervolgens

accresseeren, alsoo de hoorden voor't beneijden vande Samaas en gagas sorge

dragen, en by gewegsaene proviesie van mandhoot ’t verlopen haren

Volkeren Sooseer niet onderhavig Eynde, zig tot de Endigo peparteelt, en

maaken van Cattoene garen nestaat vinden

den onbal wonga nala van hoedjng Looang, door haar hoog Ed:s over eernige

maanden provisioneel int gesag ter voorsz: plaats aan gestelt mede goede sorge

voor de negotie goedertjens gedragen, en syn volkome tax opgebragt hebbende

Ensteent nu nedrg om haar hoog Ed: gunste tot continuatie van

voorm. gesag en eernaam van Tngabeij, met versoek van een acte

dienwegens te obtineeren, en de voole alle dombols daar mede Contirieeren

en men niet anders bemerkt of 't selve zal ten nite van dEComp:

vereijssen en

1