closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Cherijbon den 8„e Maart 1708:

Jan

Verdrag en overeenkomste, bij

forma Jan Contract, tusschen de princen, den

panambahan Chirrebon, den pangerang adepattij

anom, en den pangerang aria Chirrebou de

twee Laastgen: wegens de stam van sulthan

Sapon, ende den pangerang radja Conssouma, repre=

=senterende den stam van Sulthan anom, te

samen uijtmakende de vier hooft regenten des

rijx van Cheribon Ingegaan, ende beslooten ter

presentie, en door bemiddesing van den E: agtb:

heere govert Cnel Commissaris over de

n:o oostcust van Java expres ter ordre van zyn

ho: Ed:s den wel Ed:le gestrenge h.r Joan van

Hoorn gouverneur generaal, mitsgrs: de wel

India ter dezer

Ed:l heeren raden dan N=o

plaatse verschenen, om met de gesegde princen

regenten tot d’onderlinge ruste, en oe den welstant

vant Chirrebonse rijt, en dies ingesetenen tnoodige

te overleggen, beramen ende te besluijten

Alsoo de princen den panambahan, ende de pangerangs de patti anum, en aria

40

Chirrebon met de paresse van welgem: h:r Commidsaris Cnol, betuijgden

haar Ieer aangenaam geweest te zijn uijt een missive van haar ho: Ed:le

de hoge Indiase Wegeringe tot batavia aan haar gesamenten: gesz: te verstaan

de nadere bevestging van den pangerang Cousouna int besier, over de

Vol keren van Canoman, tot tijd en wyle de Jonge princen ratou en gustp

hare meerderjarigh:ts bereijken

Ja de voorn: drie princen regenten inde voors: qualiteit vertekerden, haren

neer den vangerang Constomma gedunrende ’t aangeroerde gesag, soo in raadever=

=gadringe

27