closeTerug naar inventaris

Transcriptie

an

heribon Sisan d:r Mijn wa

Commidanio govert knolien ter preseatie van den Coopnan en resient deses

Comptoirs dE: Cornelis Jongbloed onderteekent en met onse Cachetten bekragtigt

Mitsgrs: versogt dat dese door 's E: Comp:s Cachet ende handtekeningen, nevens

de Eijgene Caslateu van Meergem: Heer Commissaris, en resident Iougbloet

mogte werden geveritieert, zynde buiyjten dit origineel, dat gedestineert is

aan de hooge Jndiase regeringe te renvoijeeren, aan een oder van ons, een

afschrat dese ter narigt toegedaan

aldus gedaan gecontracteert, en teslooten tot Cheuiben in 's EComp:s fortrese

de bescheening, den 17:e feb:rij 1708: (was getek:t) G:s Crol en Cornelie

Jongbloed.

Todert Cnol erene aedant den Camnis ornleande, en

Frepressen Commissare, over de N:r d: Cust van Jara, door den hoog Ed:e Heer

Joan van hoorn gouverneur generaal, mitsgrs: de wel Ed:e Heeren raden

van nederlands India gecommitteert omme alle saken betrebdende ’t Caribonse

rijk der telver princen, als andere daar onder sorterende nabuurige Lanschappen

ten belange van de N:s d:s Comp: te verrigten, en manneren, onder welkers

Examinatie

33