closeTerug naar inventaris

Transcriptie

40

Van Cheribom Se aao d„e Mar 1735.

de bevelen van de Indiase regeringe tot batavia offuijt name van haar ho: Ed=len

door den resident Comnelis Jongbloed, aan syn Ed:e te geven, promptelyk obseraert

en beijst gehoordamen, waar toe hem vel Succes en Zegeningen toewinshe

Gegeven ter stede Cheribon, inde fortrese beskeminge den 16:e febuarij

a:o 1708 (was getekent) I„s Cnoll (ter zijde stont) gedrikt E Comp:s Cachet

in rooden zak (onderstont) gecollationeert Accordeert (was getekent) Cornelis

Jongbloed

Godert Cnoll geigent droraart on botarials ommelanden en Commistaars

over de N:r d:s Cust van Iava, door den Hoog Ed:e h:r Joan van Hoorn

gouverneur generaal en Ed:le Heeren raden van nederlands India, Expresselyk.

gecommiet, ommde alle zaaken betrevende het uijk van Cheribon den selvor

princen als andersints ter dienste en belange vande nederlandse oos Indrse Comp:

te veruigten en manieren, ten welken Eijnde nar Examinatie van saaken

op de goede getuigenis van den Coopman Cornelis Iongbloed resident tot Cheribon

en pangerang aria Cheribor, onder ’t meer der gesag van opgem: resident

toesigter over de Landen van galoe en prajangan, in reguarde van de

Conduitens