closeTerug naar inventaris

Transcriptie

48

Van Cheribon Seden dā€že Aart 175

Verwittigen als dat ikse vande namiddag, 'tsamen tot den ontfang van Haar ho: Ed=le

de ho: Iubass wegering tot batavia aan haar gecontigueerde misive binnen

e coagjt timnen, wat kie wied ewagden

tet

Zale meergen: vier princen regenten gen: vangerang papambasan, pangotang de padij

Jannom, pangerang area Cheribon en pangerang radja Conssouma Jagtermiddags ten

drie uuren Ingevolge dan dien, sig bij mij vervoegende, overhandige ik aan deselve

'tsamen onder uE: ho: Ed:e vrundelyke en genegentlijke groete de aan haar gecarteerde

Mipsive welke de met den anderen onder Een nedrige dankzegginge voor u Ed:le

ho: agtb: goede avcretie ten haren reguarde belavdelijk ontfangen naar de genomen

Tectira en resumptie van dien sig gaatsch verpligt Seggende te agten voor de ā€”

Civrele en numelijke daar bij vervalte Exgresien, ende datse zig tot

de Pxeciteringe van u E: hoog Ed:s goode tegerte en heijsdame Inlentie

geeune en gevandig souder Lalen vin den

Jk versekende de priccen regenten reciprogie van ā€™t genoegen En 't plaijsier, t wek ik

nam in hunne gesamentlijke bereijdwiligh:t ten desen gevallen, en hoe dat mj ā€”

uw Ed:le hoog agtb: eenelijk en Exepres gelievden te zenden, om de onderlinge

vrreedige