closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheibon Sis den 8„e Mai 1708.

En van de selre peticionerende, te woeten iit afveder van den E: E ougelee ose

ook wel behoorlijke betalinge voor hunn aanbrengende Coopmansz: genoten

Verklaarden ze te samen, dat soo alsse hunne negetie goederen teverden, ook

t sehand op staande Voer daar door hunne betalinge Inlangen

s namidags nevens den E Jongblaed, en de verdere vrunden de visite bij de princen

vegenten, den panembahan, depattiy annom een arca Chirison gaande atleggen

Sag ik niet sonder veel verwonderinge aan, de sobere en slegte gestalte van de

werningen en verblijv plaatsen deser princen regenten, en naar datse mij op hare

standperagje belevelijk hadden gesetreueert, nanick een trineliyk abscheijt

en buin en 's E Comp: Vastinge, te rug gekeert zijnde, Liet ik savonds de

gesamentlijke princen regenten, tegens morgen ogtent om 8: nuren binnen SE:Comp:s

thuijn, bij wij ter vergaderinge verdagwaardigen soo als se ook op

den 14:e Februarij: Ter genomineerde tijd en plaatse verschijnende ik mij nevens hin

in geselschap vanden E: Jongbloed naar den daem van den Iongen Zultan

transport eerde en den pangerang Radja Coussouma als 99 hooft van wegens

de Minberijarige twee prncen ratou en gustij tot een mede princen doegent

aan den volkeren verclaarde en voorstelde, met ordre dat se den selven daar voor

Zoude

dijngsdagh