closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Cheribon sur daen 8:' Mart 178.

En wierat macka Comp:s volkeren, en niet onder de tiatja van Cassavoan nog

Canoman, begreepen Waren, en met Instantie, dat Ik ten dien reguarde den

panembaham niet gevang wilde gerieven Ey.

den pangerang area sig tegens dese vostie aansettende, betuijgde dat gabanen, als

onder de priangse Landen Corteerende niet konde resolveren te missen, ten ware

dat Ik hem daar toe commandeerde als wanner sonde tgoeren te gehaarsamen;

En over dese materie met den pangerang Consonia, in diverse ouvriendelyke

waonderwistlingen, daar inne sig den panambegan als gabang soekande mange,

wegders sallende ontsag zig den panambahan niet mij door te dragen, dat

de hooge Indiase regeringe bij hare missive, noteerde hem panembahan als

ontsee prins in syn tatsoen te mainteneren, derhalven om buijten verdere

dispunten met zijne neven te beijven, mijne gunste pelitioneerde, dat ordre,

ende princen regenten, te verstaan gelievde te geven, waar mede datse hem panembargn

behoorden te adsisteeren seggende de zelve noijt beter te zullen wesen

Jk repliceerde, dat wel volkome magt en aathoriteijt van uEE: ho: Ed:s prssideerde

om de zaken ten belange van hare princen regenten dus te schinken ende

P

57