closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van

Cheibon Jan ben d„ro Bart os

destuurluijden vande paatchiallangs de beschermer, de goutsoeker ende Vogelstruijs

Jntuoschen aan mij berigtende, datse ’t door de harde westelyke vounden sonder

Ver gevaar niet wel voor dese plaatse konden gaande houden, versag ik hun van

een geleijbrieije en gelaetede de sselve daar mede werder hoe Liliver direct naar

Samarang voor af te stevenen, en mij aldaar En te wagten

middagh de voorm: pruijs met de bij den anderen Vergedende chinaten thuijswaarts keerende

en tnamiddags op de pelitie van den resident walling, weder binnen s EComp=s

vetinge reverteerene, wide mijne Commiosie ten 4: uuren op een behooreijke

Maniere den volke voorgelesen ende gepuibliceert, en naar de gewoone gepasserde

Congratueatien de priegs mij onder ’t mittigen van een glaatje„ Ernstig versoekende

hunnen huijdigen toumeijdag met mijne presentie te wallen honereren, accorerde

Jk hun Sulx, mij naart tournoijen met de gesamentlijke prieijs inden daem

van wiera nagara die tot vermaak, een baljaringe naar harr wijde aanrigtede

begevende tot Savonde ten 7: mijten, wannaer mijn affscheijd van de prieijs

nemende deselve mij t hanen tot binnen SComp:s vetinge houvanerden

ainosdagh den 23:' feb:r de phijs beapta Leija en raro Iide, van borebs bembbens de

Commagors.