closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

Van Banda Den 31: MMaij a:o 1733.

Batavia

Aan Zijn Edelheit Den Hoog Edelen Heere

r C„ Dirk van Cloon

Gouverneur Generaalende D Edele Heeren

Raden van Nederlands

India.

P„r de schepen

Hoog Edele Ernfeste gest:

HHogenes en

Doornik

groot agtbare Manhafte

wijse voorsieni seer

genereuse Heeren.

Nden 26:' feb: 17: en 18: Maart Jougtl:

rent der ontfangene

brieven

hebben wij door door d behoude aan

brieven van gewhoog

komst der schepen Dodrnik, Hogenes

Edelens.

en Terhorst de eerste over Maccassar

en de twee laeste, direct van Batavia

d’ Eere gehad uw Hoog Edelens gevene

„reerde missives sub dato 16:' xber: des

verleden en 20: feb: deses Jaars de

laaste soo in origineel als duplicaat

benevens der selver bijlagen Conform

de registers te ontfangen wij zullen

in desen na onse schuldige gehou=

die in desen wierden

b'antwoord.

denisse deselve b'antwoorden en tot

een aanvang laten dienen, ons uijt

iev.