closeTerug naar inventaris

Transcriptie

7

Van Banda Den 31:' Maij 1735.

uw Hoog Ed:s eerst gem: letteren ter

den ontfangst onser

onderdanige ende

verhenging gebleken is, den ontfangst

uijtgeleverde ladinge

der scheepen und.

onser onderdanige advijsen in het

pass„o is ons liefgeweest

verleden Jaar op drie diverse datums

aan uw Hoog Ed: afgesonden en van

gelyken ook dat de overheden van

de schepen Purmerlust Hogenes en

Padmos hunne specerij ladingen met

een passabel minwigt uijt gelevert

hebben, het welke wij ook in den

tijd sodanig hopen te vernemen van

de thans vertreckende twee bodens

die Even als die van a.o pass„o ter

voldoeninge aan uw Hoog Ed:s g’Eerde

de thans afvarende

zyn behoorlijk van

ordre van een suffisante afmattinge

een suffisaote afmet

tinge voorsien

voorsien ende daar in afgeladene

noote musschaten na alvorens de

scheeps overheden met ½ p„r C„to ofte

201. lb voor een weegsel van 200. lb

een

ten genoegen met ruijme hand toege„

wogen waren uijtwijsens d’ daar van

overgaande getekende kognossem:ten

ider in zyn soort Exact gegarbuleerd

mitsg:s van de andere geseareert ge„

worden zijn, gelijk dat uw hoog Ed:

des believende zal Consteeren bij de

nevens leggende rapporten van ge„

Committ:s en den boschwagter waer

aan