closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 31:' Maij A:o 1735.

aij het welke hij voor rd:s 350. van

de Erfgenamen van eenen Dirk

salvador gekogt gehad heeft en dat

om redenen het een kleen perije en

hij Elisa een mede Erfgenaam van

gemelte salvador was op het welke

wi hopen uw hoog Ed:s g’Eerde aft„

en de weduwe Mcalan

aengesegt hoor tuijnt

probatie te sullen erlangen, en van

te moeten verkopen

gelyken ook het uw Hoog Edelens

niet zal mishagen dat de wed:e van

den predikaut Nicolat haar luijnte

sevenbergen tot nog toe neet verkogt

dog aengenomen heeft het selve in na

kominge van uw Hoog Edelens veel

g’Eerde ordre bij eerst occasie te zullen

veraliëxeeren

Over uw Hoog Edelens misvoegen

betuijging van herten

lettruk Hoog Ed.

dat de ambagtslieden en wel inson„

nisnoegen omstrent

den arbeijdder

derheit die van de scheepstimmer„

ambagtslieden

werf nade zijdelingse berigten den

tid niet kuijseren en lanterfanten

alhier doorbrengen en met aen

den arbeijd gehouden werden moeten

wij ons herten led betuijgen ter

sake de menigvuldige reparatien

aen 'sComp:s vaartuijgen voordie

werklieden, dagelijx der onbeijd

verschaffen