closeTerug naar inventaris

Transcriptie

14

Van Banda Den 31:' Maij 1733

verschaffen het welke altoos ver„

rigt werd ter behoorlijke tyd en

plaatse onder het opsigt vanden

baas en het oge van den werf„

„meester zijnde den eersten gehouden

van dien dagelijxen arbeijd des avonds

nadedaen werk aen gemelte werf

meester rastant te doen en die we„

„der aen den gesaghebber weshal

ven wij seer onderdanig versoeken

uw Hoog Ed:s ons diergelike negli„

„gentie niet geleven toe te rekenen

maer ter Contrarie versekert te zyn

alhier zo veel sorge gedragen werd

dat de verkeeden een ordentilike

dienst presteren als mmmers no

gelyk is.

Den gesaghebber Nicolaus

icolae door de goetheet en guuste

hert grondige dank„

van uw Hoog Ed:s tot ziner on

baarheit van den

gesaghebber aen

Eijndige versligting in het absolui

u Hoog Ed:s voor

de absolutie bevesti

gesag over dese provintie bevestig

ging in't gesagh.

zijnde betuigd met een diepe eer

biedig heit daar voor zijne verschul„

digee dankbaarheet onder Een opreg

te verseekeringe dat hij in Erkente

„nisse van dese bewesene guuste

miet