closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 21:' Maij A:o 173.

niet zal manqueeren sComp:s wa

ren intrest aan desen oird tot ge„

noegen van uw hoog Ed:s na sijn

uijttepste vermogen te behertigen

Ons gelijx betuijgen de door uw hoog

Edelens aengestelde provisioneele

en aan geliken fook

hoofd administrateurs deser en die

van de nevens gem

door uw hoog Ed:

g'advaneeerde enaa van de ternaatse Provintie Jacobus

derwaards gesanden

dienaren

augier en Martin Lelevelt navens

de Cooplieden Nicolaas bormeester

en Johannes bloemendael met de on„

der kooplieden Philippus Stephanus

vennet en adriaan Brauts welk

laaste Jongst alhier met het schip

Wogenes aangekomen is hunne

bereidwillige en verpligte dankbaar„

heet voor uw Hoog Edelens goed gunsti

ge advancementen, niet belofte een

ider van hun uw Hoog Edelens dier

bard guusten door ijver, en vijftver

der zullen tragten te meriteren

terwijl te deser materie niet moge

nalaten, uw Hoog Edelens eerbiediglyk

te bedanken voor de gunstige goed„

op onse gedane sschickinge

keuringe, en veranveringen, omtrent

de mindere dienaren in a: pass„o

met verleende qualificatie tot het

indeenst