closeTerug naar inventaris

Transcriptie

mt

19

Van Banda Den 31:' Maij A:o 173

sulx voordesen geschied sij, ter verga

dering onder het afleggen van den

Eed hulde en trouwe gesworen en ver

volgens van de Huije binnen dit Casteel

den volke na het voorlesen van de

ontfangene acte van authorisatie als

haren wettigen gouverneur generaal voor

de Copia resolutie

legt hier nevens

„gesteld, gelijk dat uw hoog Ed:s omstandiger

zal komen te blyken, bij het nevens leg„

„gene afschrift onser laestgem: resolutie,

ondertusschen nemen wij de vrijheit zijn

hoog Edelheit met die honorabele en

hoog aansienelijke waardigheit hert

onsen wens en deel

tot Een almogenee

„iinerlijk te vergelucken met beede dat

voor den welstand

van zijn hoog

Edeleyds Veerbare

den almogende zyn Hoog Edelheets

persoon en rege„

ring.

dierbare persoon met een Complete

gesoutheit en de nodige lichams krag„

„ten in dat swaarwigtig bestier ge„

lieven te bekroonen tot verkenging

van de loftelyke moetschapfij en

ider onderdoen in’t besonder.

Wij mogen en konnen net man

queeren den wel Edelen Heere Di„

en hertuuerlijke

genarael

felecitatien aln de

eens genoemde

recteur, Michiel Westpalm nevens

Ed:le Heeren raden

van Jndia

d’Edele Heeren ordinaris raden

M:r Joan francois de witte van

schoten, en adriaan oostwast

mitsgaders