close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 24: Maij 173.

mitsgaders de Edele Heeren abraham

Patras Johannes Bernard, Johannes

Thedens Vasua van arrewijne en

fredrik Julius Coijet als raden extra

ordinair van nederlands Jndia met die

menente Charges hertgrondig te seli

citeeren en alle uijt denkelyke Zege„

ningen en voorspoed over derselver

illustre personen en regering toe te

Wenschen.

Aen de gegagieerde Personen Zaeha

aen de gegagierde

en alhier gebannen

rias Brouwer en Roelof roelofsz:

percoris urr

hoog Edelens be„ hebben wij bekent gemaakt dat uw

„vel bekeit gemaakt

hoog Edelens hun maandelijx tractens:

weder voor een Jaar hebben gelieven

te accordeeren en den burger Jan

Christoffel vesting dewijl sijn mae

„ker anthoni stern, en den soldaat

Pieter Lispenuer overleden zyn

laten aankundigen, hij alhier zal

moeten overblijven mitsgaders de

waar na de ban

diton sullen behou

na herwaards gesondene gecondens„

deld werden

„neerdens naluijd der ontfangene

extracten en Copia sententien be„

handelt.

Buijten de voormelte bylagen

sijn ons wel geworden d’extracten

uijt