close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0032

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda Den 24: Maij 173.

mitsgaders de Edele Heeren abraham

Patras Johannes Bernard, Johannes

Thedens Vasua van arrewijne en

fredrik Julius Coijet als raden extra

ordinair van nederlands Jndia met die

menente Charges hertgrondig te seli

citeeren en alle uijt denkelyke Zege„

ningen en voorspoed over derselver

illustre personen en regering toe te

Wenschen.

Aen de gegagieerde Personen Zaeha

aen de gegagierde

en alhier gebannen

rias Brouwer en Roelof roelofsz:

percoris urr

hoog Edelens be„ hebben wij bekent gemaakt dat uw

„vel bekeit gemaakt

hoog Edelens hun maandelijx tractens:

weder voor een Jaar hebben gelieven

te accordeeren en den burger Jan

Christoffel vesting dewijl sijn mae

„ker anthoni stern, en den soldaat

Pieter Lispenuer overleden zyn

laten aankundigen, hij alhier zal

moeten overblijven mitsgaders de

waar na de ban

diton sullen behou

na herwaards gesondene gecondens„

deld werden

„neerdens naluijd der ontfangene

extracten en Copia sententien be„

handelt.

Buijten de voormelte bylagen

sijn ons wel geworden d’extracten

uijt