closeTerug naar inventaris

Transcriptie

21

Van Banda Den 31 Jbay 1733.

uijt de bruven der hoog Edele Heeren

d’extracten uijt

debrief der hoog

17:e int Patria de dato 14.' september

Ed.e heeren Caperioren

werden in margine

1731. den wi volgens uw Hoog Edelens

na behoudenisse

b'antwoord.

g’Eerde bevele in margine b'antwoord

hebben teweten.

Extract uijt de generale

Eerbiedig antwoord op de nevens

missive door de hoog Edele

staende Extracten uijt de missive

Heeren 17„e int Patrio gesz:

van de Hoog Edele Heeren 2 111.

aen haer Edelens den gou„

verneur Generaal ende

raden van Jndia tot

Batavia gedaleerd 14 septb:r

17p1 onder de materie van

Banda gelyk onder de

voorgaende ambonse ma

teri hebben te kennen gege„

ven konnen wij uE: ordres

om alle soorten van doeken

uijt genomen de roade en

effene blauwe alomme in

de oosterse provintien en

gevolglyk mede nn banda

met 10. p=r C=to minder advan

sen als voor desen aftestaen

wel approbeeren het welk

wij met uE: verkoopen,

veel te sullen Contribueeren

tot vermeerdering van het

debiet der Lijwaten waer

op wi menigmael bi

voorige brieven en in

sonderheijt die van de

Jaeren