closeTerug naar inventaris

Transcriptie

23

Van Banda Den 31:' Maij A:o 1735.

ten bedrage van 685 p=r C=to

om een grooter aftrek in den

is ons seer aangenaam hoe

vertier ae Coffij boonenten

wel de verkogte partij zijn

dese gouvernemente te brengen

konen wij Geen middelen uyt

„de maar 500. lb: wat klijn

denken en zel het perminderen

is geweest te wenschen zyn„

van den Prijs derselve daar

toe weijnig Contribueeren ter saake

de dat er ook middelen

de inwoonderen meer genegenth:

konden gevonden werden

hebben voor de thee als Coffi

om die vrugten in meerder

zijnde bij den J:o gedanen publ:

verkoop niet meer verkogt

quantiteit al was het

dan 39. lb tegens den gesxeerde

niet minder winst en

prijs van 12. stver:

Jndien te debiteeren zoo

als ons mede aangenoem

is voorgekomende be„

„haalde winsten Jan U7.

p=r C=to op de beeren maer

insonderheit dat het

god behaogt heeft de

in het laast van den voorleden

swaard secktens die de Jn

en desen Jaare heeft het god

„woonders van dit opiever

de heere behaagt de dienaren

en inwoonderen deser provin

nement een geruimen

tie weder om met heete hoorse

tyd agter den anderen

te besoeken dog waar van wij„

nige door de goetheet des heeren

seer gedrukt hebben, en

ter graave zyn gerukt intus

waar door veele van de,

schen zullen wy in geen gebre

selve ten graave zin ge„

ken blyven allen ys, en en vlijd

aen te wenden ’t guat tot het

rukt Eedelijk te doen fes„

Cloreeren van den Lywaten

seeren waar voor zijn

handel en het vermeerderin

der winsten uijt gedagt kan

almogende goed heet gedaecht

werden hoewel wi tot ons liet

zij en wy wenschen mogen

weesen betuijgen moeten dat

dat den vervallen handel

de apparentien sig niet alo

„rabel op doen waer van wy

insonderheit die van de

de wegtige notiven uw Hoog

beleden en Lijwaten we

Edele groot agtb in g pass„o

derom sal komen opteluij

ten desen subjecten eerbiedig

hebben bedeelt.

„ken de winsten van tyd

tot tyjd vermeerderd en de

laste vermuwere worden,

10o