closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Banda Den 27„' Mairj 1738.

soo wel als die van de

bieren ten behoeve van

dese provintien op haer

tijd naar vereysch worden

voldaan

Soo als wij ook in zekere

opzigten voor wel gedaen

hebben aangesien dat uE:

de prijs der kleeden exemt

alleen de roode en blauwe

lijwaten hebben vermindert

van 50. tot 40. p„rC=to dog

zulx alleen bij provisie en

om een proef te nemen of

daar door het debiet en

tegelyk de vinsten met

„kelijk zullen vermeerderd

worden het welk men nu

van de tijd zal moeten

afwagten en verhooften

dat van Cuces zal wor

„den bevonden terwijl an

ders beter souele zijn by

de oude gecexeerde prijsen

dit pomnt is hier vooren onder

de materie van bonda b'antwoore

te blyven en met ligd

tot sulke groote veran„

„deringe over te gaan

die wy egter niet verstaan

dat