closeTerug naar inventaris

Transcriptie

29

Van Banda Den 21:' Maij A:o 175.

toemak der Jndigo had

den gehad als den tegen

woordigen opsiender, sul

len, uE: ten eersten na een

bequaam persoon in des

selfs plaatse moeten laten

omsee waat wy met

garen soude vernemen

dat om de ombequamh:t

en onervarendheit van

een opsiender dese Cul

„tuure die dus verre ter

reguaarde van de deugt

in amboina al seerter

in het nevenstaende zullen wij

als tot dit gouvernement net betree

re in perfectie was ge„

lijk zijnde om de ministers in

bragt geheel Coude te met

Amboia overlaten

lopen maar aangaende

de Coffij Culture inhereren

wy dus vorig schrijvens dat

zo lange Java in staat

is van Coffij genog uijt

te leveren wij voortaan

op dies Culture in de

Oostersche Krovuitien

soo heel sterk niet meer

zullen blyven urgeeren

fijnde voor het overige

vons aangenaam uijt de

berigten van dit gouver

„nement vernomen te

hebben dat de veragte

„ring onder ult:o augus

tus 1728 een Coelelijke sou„

„metje van ƒ 16478:2: 8.

mneder