closeTerug naar inventaris

Transcriptie

55

Van Banda Den 31:' Maij 173.

van 21. ankers die van

oude lijden daar waren

blijven overleggen ontlast

te worden, oordeelen wij

van dienst en ook van de

uytterste noodsakelykheid

te wesen dit uE: den

voorraad zo wel van Con

lanten als Equipagie en

den opneem van Contanten Equipagie

ammunitie goederen aan

en ammonitie goederen is alhier

alle de Comptoiren van

na uw Hoog Ed:le ordre met alle

Jndia eens accuraat doen

promptituee nagekomen

nemen en van al t over„

„tallige, disponeeren sodanig

als uE: ten meesten stro„

„fijte van d Comp: zullen

vermeenen te behoren dog

voornamentlyk mede dat

uE naar maate van dies

bevinding uE: Eijsschen uyt

het vaderland dan in het

aanstaande komen te re„

guleeren alsoo klaerlyk

Consteert dat er op veele

plaatsen niet alleen Con

„tanten maar ook Equipta

gie en anmunitie goe

deren te veel zin die

men in desen soberen

tijd (: waar in de lasten

groot en de wensten klijn

sijn so zelfs langer

hoe