closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Batavia

59

Den 31 Maij A:o 1733.

Batavia. onderandere

mes bruijken en overtreden

„gen onder expresse bevee

ling vinden wij langer hoe

meer in te kruijpen het

veranderen der gouverneurs

en opperhoofden in dese

en geene posten en Comp

toiren van Jndia en

wel insonderheit mele

oostersche provintien

als mede elat sommige

gouverneurs en Directeurs

„6

in sonderheijt van Ceijlon

meer als ooit de riberteijd

aan haar selve nemen

om op haar keerden

neee aankomst alle

oude bediendens uijt dle

posten te dimoveeren en

andere in de plaats te

stellen op een manier

die wij tot een andere

occasie zullen reservee

ren om onse gedagten

daar over nader te

uijtten dat ook de lee

den soo van den raad

van Justitie als die der

Jndische regering selve

na hun wel gevallen

sig van hare bedieningen

weten te ontdoen en na

dat haar omptenhebben

neer.