closeTerug naar inventaris

Transcriptie

79

Van Banda Den 21 Maer 1733.

penningen te verbinden onder verdere

betuijging van gemelte Nachoda banda

wel genegen te zyn, gemelte Maloeko

met Zijne adherenten van manawokam

tehallen en herwaard te brengen by aldien

d’ EComp:e hem geliefde te verderen een

Jsom p:s rotting met een silvere Knop en

vlag, t'welke door ons tengemte dage

overwogen en tegelik in aenmerkinge

genomen zijnde dat wanneer de mana

wokers sComp:s vaartuijgen na hun land

sien komen sij aanstonds bergwaard

vlugten en het voor de onse door de

ontoegankelijkheijd der wegen onmogelyk

is deselen te konnen agterhalen dien vol„

„gende sodanige bezending tevergeefs

besluijt vanver„

soek toetestoen

zoude zyn buijten des de gedaene belofte

oe rechen als in

den text

van dese Nachoda banda aen gem

volkeren herwaard te zullen brengen

soo hebben wij om alle voormelte redenen

best en nodig g’oordeelt voor als nog

het sodanig te laten blyven en geen

verdere beweginge temaken mitsgaders

gemelte Machoda Banda tot een blijk

van erkintenis voor het herwaard

brengen der gem: goederenen Om

hun alverder tot d EComp: te trec„

kin de versogte rotting en vlag te

verEren