closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

6

Van Banda Den 21:' Maij 173.

bewaard werden:/ vermendert was,

op den 21:' september daaraen om buijten

verligentheijt te bliven genecessiteerd ge„

worden om geen ript dan eenelijk aen

r

de percq= 15. lb voor ider Eter teverko„

pen en sComp:s dienaren mitsgaders on

dere ingesetenen na de particuliere handelaers

die door het bekomen ontset van

amboina dien Corl tegens 55. rd:s ’t last

verkogten tewysen het welk wy hopen

uw hoog Edelens niet onaangenaam sal

zyn, en soo mede wy ter resolutie van

en bij den onder prys

in de verkoopte

den 18.' deser goed gevonden hebben by

Continueeren

den verkoop tegens den ouden prijs

van 37½ rd:s ’t last te continueeren waer

op als dan 60. p=r C=to volgens uw Hoog

Edelens g’Eerde ordre gewonnen werd.

Volgens het al oude gebruijk is onder

den generaelen op

ult=mo augustus Jongst leden gedaen den

neem is onder

ult„o Jongst

leden behoorlyk

generalen op neem van 'sComp:s Effecten

valbragt.

waar van de schriftelyke aanwijsinge

van ’t gene daar bi tekort bevonden

den 21:' october en onse vergadering

g’examineerd en na overweging gede

gevonden is het onbequaem paardag

ter den dijk tejagen en ’t selve nevens

hed te kort komende alsoo het een nog

ander