close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7991

Volgnummer

0093

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

81

6

Van Banda Den 21:' Maij 173.

bewaard werden:/ vermendert was,

op den 21:' september daaraen om buijten

verligentheijt te bliven genecessiteerd ge„

worden om geen ript dan eenelijk aen

r

de percq= 15. lb voor ider Eter teverko„

pen en sComp:s dienaren mitsgaders on

dere ingesetenen na de particuliere handelaers

die door het bekomen ontset van

amboina dien Corl tegens 55. rd:s ’t last

verkogten tewysen het welk wy hopen

uw hoog Edelens niet onaangenaam sal

zyn, en soo mede wy ter resolutie van

en bij den onder prys

in de verkoopte

den 18.' deser goed gevonden hebben by

Continueeren

den verkoop tegens den ouden prijs

van 37½ rd:s ’t last te continueeren waer

op als dan 60. p=r C=to volgens uw Hoog

Edelens g’Eerde ordre gewonnen werd.

Volgens het al oude gebruijk is onder

den generaelen op

ult=mo augustus Jongst leden gedaen den

neem is onder

ult„o Jongst

leden behoorlyk

generalen op neem van 'sComp:s Effecten

valbragt.

waar van de schriftelyke aanwijsinge

van ’t gene daar bi tekort bevonden

den 21:' october en onse vergadering

g’examineerd en na overweging gede

gevonden is het onbequaem paardag

ter den dijk tejagen en ’t selve nevens

hed te kort komende alsoo het een nog

ander