closeTerug naar inventaris

Transcriptie

99

Van Banda Den 25: Maij A:o 17533.

den gesaghebber daar opillico Com

sijn gecommitt tot dies

vesitatie dr reparatie

„mitteerde de twee schippers van de an„

aengesteld

dere schepen arij landsbergen, en Pieter

Jarges om g’assisteerd niet hunne opper„

timmerlieden benevens den Equipagie

meester en debasen over die werkhieden

het selve tevisiteeren van welke verrig„

„ting zij zodanigen schriftelyk rapport

hebben overgeleverd als bi de resolutie van

3: april Jongst loden, staat g’insereerd

waar uijt ons te blijken quam dat de

voorsteven van gem: bodem op verscheijd

plaatsen met quade ingerotte kuijlen

beseth door de worm aangesloken en uijt„

gegeten mitsgaders daar en boven op

de hoogte van Elf voeten van de voor

kant of terdiepte van twee voeten inge

rot was dog dat gemelte defecten alhier,

wel gereparierd konde werden over sulx

hebben wij ons ten dien dage genome

besluijt g’arresteerd het een en ander

na den teneur van het gem: rapport

onder het ooge en opsigd van gen: zee

t welke nabehoren

en scheeps verslaandige telaten repareren

rdebragt is

’t welk ook volgens ’t nader ingekomen

berigt volbragt is.

Den Capitain militair otto Ewald

koolwvagen.