closeTerug naar inventaris

Transcriptie

111

Van Banda Den 21 Mai 1733.

Hoog Edele Erntfeste, ge

trenge groot agtb: man

hafte wijse voorsiginge

seer genereuse Heeren.

Besijden uw hoog Edelens ge

meene letteren van den 20: feb: Jongst

leden hebben wij ons verEerd gevon

den met uw Hoog Edelens seer

gerespecteerde secrete brief van dien

datum soo in origineel als dupli

caat Contineerende in hoedaniger voe

gen wi den door uw Hoog Edelens na

herwaard gelieqneelerde, onderCoopman

Jsaac van Eps de behulpsame hand

soude beeden omtrent het invorderen van

sijn 's moeders uijt staande gelden bij

de ingesetenen en percq: alhier ’t welke

wy ter obedientie aen uw Hoog Edelens

seer g’Eerde ordre in allen delen na

onse verpligting souden gehoorsaamd

hebben bij aldien den gem: van Eps

aen ons dierwegen geklaegd of door

den weg van Justitie na Eenige vol„

doeninge getragt hadde maar dewyl

hy genoegsaam overtuijgd geworden

is van veonmagt der debiteuren die

buijten