closeTerug naar inventaris

Transcriptie

BBanda Onder dato 51.

Van

Sondag den 21:' Jber: 1732.

savonds den vyff uuren

politicque vergadering al

„sent den Coopman en on

dersteld hoofd ten Eijlande

aij Jacobus augier door

Jndispositie

Den protenpore gesaghebber ende de

leden des raads geseten zynde produceer

de sijn E: de missive geconsigneert aen

syn Eelheid den hoog Edelen heere M„r

Diderik Durven gouverneur generael

en d’ Edele heeren raden van weder

lands Jndia tot Batavia waarop

na voorgaende resumptie en onder

tekening verstaen en besloten is

deselve sodanig onderhuijdigen datum

p„r twee burger Chialloupen dubbeld

aan Hoog gem: haar Edelens af te

senden.

waer na door gem: protenpore

gesaghebber aan de leden gecomme

ueerd wierd sijn E: ingevolge het

geresolveerde door dese vergadering

op den eersten Julij J„o leden tot

dus lange aan de perckeniers en

„ster

ingesetenen, voor wer„ onderbelalinge

uijt sComp:s maguasyn hadde laten

verstrecken

117

Maij 1733