closeTerug naar inventaris

Transcriptie

123

Van Banda onder dato 31

Maij a:o 1733

gebragte korte memorie om hun tot warigt

te laten dienen die na oplesing door de

gesamentlijke leven sagelanig goed gevon

den en beslaten weerd int dagregister

t insereren

vervolgens wierd door den Even gem:

protempare gesaghebber ter vergavering

over geleverd een memorie of lijste van soo„

danige goederen als door expressi

gecommitt: ten tijde der generale opneem

onder ult:o aug„o bij Confrontatie der

negotie boeken tekort en onbequam

bevonden sijn net speciale aenwijsinge

wat in der vertier van 12. maenen g=e

laxeert en hoe veel 't selve bedragende

is van inhoud zijnde als volgt.

Aanwysing van sodanige

provisien mineralen amp;„a

als er by Confroutatie

der negotie Hoofd en

by boeken tegens D'op

nemings van sComp:s

rheele Effecten hier ten

hoofd Comptoire onder

dato ult„o aug.o te kort

bevonden zyn teweten

Op de administratie van den

ondergetekende