closeTerug naar inventaris

Transcriptie

131

Van Batavia onder dato 31:' Maij 1733.

versoek hebben gedaen aentestellen

den adsistent Jacobus Dubbels en de

grijwillige vandumeester seeretorissen

van Justitie, en weeskamer ’t ordonneeren

hunne vendupenn: selver, dan wel door

een vertrouw wersoon op te halen aen

gesien gem: dubbels nog geen een der

andere versoekens sufficante borgen

hebben kunnen bekomen

waar na door den Proten pori

gesaghebber geproduceerd wierden de

onder ult:o aug:o J„o heden gesloten nego

tie boeken deses gouvernemento dewelke

na voorgaende resumtie buijten Excessen

bevonden en alle in en afschrijvinge

van ongelden na behoren geschiet we

„sende leverde sijn E: nog over een schrif

telike aenwyjsinge der lapsten winsten

en inkomsten op de hoofd plaats en

subaltherne Comptoiren in het J:t baek

jaar, gevallen met oplossinge van het

verschil tusschen deselve en die van

a:o pass„o mitsgaders waar uijt de

meerdere lasten en mindere klands

inkomsten als mede de meerdere

veragteringe en dit boekjaar herwoord

waard komende Zyn luydende gedagte

aanwysing aldus

aanwisinge