closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733.

Aanwysinge der Lasten

winsten en inkomsten die

op dese hoofd plaats en d'

onderhorige buijten Comptoi

ren by de geslotene negotie

boeken onder ult„o aug„o

1732. Zyn gevallen mitsga

„ders verschil dat er tusschen

de selve ende van ’t gekasseer„

„de boekjaar 17 23/31 soo als

sulx hier onder omstandi„

„ger verthoogd ende redenen

daar van uijtgedruk werd

zoo volgt.

de gesamentlijk lasten deses gouvernements

van laesten en winsten

van den Jaere 17 23/31. hebben

gerendeerd.

ƒ 197935:17:

de winsten en inkomsten daar

tegens afgetrocken.

ƒ61780:15

komt meerder lasten dan voor„

Eesen

ƒ136153:2:—

de bovengem lasten van den Jaere

en

17 2/32.

ƒ 198876:18: 8

winsten en inkomsten van

de

selve afgetrocken.

ƒ61225:1: 8

resteerd meerder lasten dan vor„

„delen..

ƒ137651:17:—

soo dat ’t een van ’t ander afgetrocken

blijft

dit gouvernement desen Jare meerder is veragtert.

. .

ƒ 1498:15:

ofte anders

de lasten 17 2/31. bedragen.

ƒ197933:17:

en die van 17 23/32. een somma van . . ƒ198876:18: 8

zoo dat de lasten dit boekjaar meer

„der zijn . . . .

ƒ 943: 1:8

de winsten en inkomsten van

v.o 17=n rendepen.

ƒ 61780:15:—

en dit 7.o Jaar zijn deselve

ƒ61425: 1: 8

gevolgelijk dit Jaar meerder

voordeelen - . -

.

ƒ 555:13:8

de meerder lasten en minder winsten t' somen

g’addeert blykt de meerdere veragteringe

v:o stantij als boven

ƒ1498:15.

Jn