closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1738.

P„r Transport

8.

ƒ 8924:19.

dit is onvermijdelyk en komt nergens

anders door voort dan door de duure

Javaas rijst die ƒ 99: 8:5: t last komt

te bedragen, dewelke dit boekjaar aen

de geconvenieerdens is verstrekt als

mede ’t schraal gewasch der specerijen

waar door de Coulij lonen ƒ172: 10:— ver

mindert zijn

timmer: en reparatie reecq:

ƒ 5455.

Dese vermeerdering heeft sijn bescheid

als ten riniptatie ontstaende door de

noodwendige reparatie ten Comptoire hol„

„landa aen de bouwvallige lage en

verdere 'sComp:s gebouwen ten bedra

„ge van ƒ4266:16:8. gedaen, en t ver„

„nieuwen van de zalder boven sComp:s

wassenkamer aen 't hoofd Compthoir

mitsgaders ’t repareeren van twee

schaft huijsen voor de militairen

op de punten delft en zelandia bin

nen ’t Casteel nasseauw.

Hier meede dan aangethoond hebbende

de oorsaak van de veragteringe deser

bovengespenificeerde ses last posten

tesomen bedragende

ƒ 14580:

Soo sal den ondergeteekende over„

goen en aanwijsen, waar uijt de ver

minderde slands en basaar inkomsten

ƒ 5856: 9:— zijn spruijtende als

slands inkkomsten vermindert.

5804

ƒ20179:

Transporteere.

6:

14:

6:

8

: