closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 21:' Maij 1735.

Waer over gebesoigneerd zijnde is

een parig goed-gevonden het deportee„

„ren van den heermester Hendrik

pietersz: voor dit mael te approbeeren

en den weder in zyn plaats geno„

mineerde Johannes Martens in dienst

der EComp: aentenemen met rd:s 3: ter

maend voor drie Jaren mitsgaders

den Eerwaarden Kerkenraad te inter„

„dieeren in den aanstaande geen

Comp:s dienaren aftesetten maer van

desselvs Resobidient of ergerlyk ge

drag dese regering bij extract kennisse

te geven om na beviijding van saken

daar over te konnen disponeeren.

Ook vertoonde gem: protenpore

gesaghebber deleden een ander extract

resolutie door de neirase burger

trgsraad in dato 9:' februarij J„o leden

genomen Contineerende de nomiatie

van twee Persoonen die dese rege„

ring werden voorgedragen omme

daar van een tot Lientenant instede

van den Jongst overleden burger

hautenant Carsten Jansz: teverkiesen

waar toe na gedane omvrage, ver„

koren is, den oud burger heutmant

Jacobus Connekus.

waar