closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735:

van den Capitain otto Ewalt koolwa„

„gen op den 4:' deser wederom een bequam

officier in het Casteel nassauw requireerde

om het Commando over de militie te voeren

ende administratie over sComp:s wapen,

„kamer waer tenemen waer op na eenige

gehoudene disconrsen goedgevonden en

besloten is den hoog bejaarden lieutenant

ten Castele belgeo Jan Krijn int Casteel

nassauw te trekken en hem de adminis„

„tratie van de waptenkamer op te dragen

mitsgaders tot lid in den raad van

Justitie en buijten regent van sComp:s hos„

„picaal teverkiesen, Jtem den vaardrig

Jan barentsz: Keun weder ten Casteele

Belqua te plaetsen en den sergeant

Willem mosee als de oudste sijnde tot

Commanderene sergeant aen te stellen

Vervolgens op de propositie van voorm:

protempore gesaghebber getreden sijnde

ter besoigin over de jaarlijxe besendin„

ge na de Z: O: Eijlanden ter uijtdelinge

de provisien en verstrekkinge van

maandgelden aen sComp:s besettelingen

voor den tijd van een Jaar als het

mruijlen van 3000. kann: Clappus

olij en soo veel Caret en Paerlemoer

schelpen