closeTerug naar inventaris

Transcriptie

149

Van Banda onder dato 3: Maij 1730.

„schelpen als aldaar te bemagtigen sullen

zyn, soo is daar op nagesien en door bla„

dert het rapport der Jongst van daar

geretourneerde gecommitt:s den vaandrig

Michiel willig en adsistent Johannes

Justinus de Kester en uijt het selve in over„

weging genomen.

Eerstelijk dat den orankai tot Theuwer

laflaf op de vrage van de gecommitt:s na

fyn svaders verbond brief g’andwoord heeft

deselve nevens de rotting al over 5 â 6 Jae„

ren of kort nat overlijden van gem: syn

vader na banda was gesonden

Ten tweeden dat met de meesters

woning tot wannneer alle iogelyke spoed

stond gemaakt te werden als mede de ge„

Committ:s den Zergeant de Jalij Culture

en het ontdeeken van batoe poong„

en swart Ebbenhout aen gerecomman„

deert hadden

Ten derden het versoek van den ser„

geant Hendrik van Leuwenberg om met

eenige bieen parrings, en momans tot

het inruijlen van Caret mitsgaders in

stede van de gesondene musquetten met

suaphanen en een kleene verstrecking

van buspoeder tot defentie voorsien

te mogen werden

Ten