closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1753.

boven gen:e omtrent dese annachode Bdanda

mitsgaders het voorenstaende met ver„

wondering aengehoord en daar over in’t

breede met attentie gediscoureert wesende

soo is eenparig op het voorstel van gem:

protenpore gesaghebber en ten ensigte

wanneer sComp:s vaartuijgen om de man„

nawokers van hun land te halen uijt geson„

den werden sij bergewaard vlugten en het

door de ontoegankelijkheijt der wegen

voor de onse ommogelijk is om de sel:

„ve te konnen agterhalen goed gevonden

en nodig g’oordeele hier omtrent voor als

nog geen verdere beweginge temaken maer

hem naChoda Banda tot een blijk

van genegentheit voor het overbrengen

van gem: goederen en om hem met eenen

volgens sijne gedane belofte tot het

herwaard brengen van gem: volkeren

omtemoedigen te vereeren een sComp:s

rotting met een silver krop en een Prince

vlag mitsgaders bij hunne aenkomst

in desen nader te disponeeren na de

ware gelegentheijt van saken Jtem

intusseken de meerm: bassen en dreggen

ter verandwoordinge bij de boeken te

laten innemen

Laastelijk is den Christen mard:r Abraham

Michielstz.