closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1753

frans gerretsz:

matb: v: Jlot 9. guldens

Carel Claestz: bordere

/:onderstond:/ aldus gedaan en g’arres

teerd tot, Banda op Neira Jnt Casteel

nassauw, dag, maent en Jaare voorsz:

/:was getekent:/ N:s Nicolai N:s Bor„

meester Jacobus augur M:r Lelivelt.

P„m dewalsche en L„s welman.

Sondag den 15. Maart

4753. politicque vergadering

Smorgens ten agt uuren

absent de hoofden van

Lonthoir. P„lo ay en wayer

De kooplieden Marten

Lelivelt en Jacobus augier

benevens den onderkoopm:

Louis Welman mits hunne

aanwesen ter gem: Comp„

toiren.

g'opent en nagesien sijnde het pacquet

papieren op gisteren avond door de ar„

riee van de Chialoup d’olijftak alhier

aengebragt, en dewijl iit selve niet anders

bevonden is dan d’ inventaris met de

onkost reecq: soo is goed gevonden hier

van Eenelijk dese aentekening tehouden

/:onderstond:/ aldus gedaanen g’arresteerd

tot