closeTerug naar inventaris

Transcriptie

te

VanBanda onder dato 31:' Maij 1733.

naem te laten fungeeren, mitsgaders hem med

eenen te benoemen tot buijlen regent van

’sComp:s Hospitaal, Item het met veel=m:

Bloemendael tot het vertrek van ’t schip

in de maand aug„o intesien omt een en ander

na waarheit; aen haar Ed:s te konnen

Communiceeren

Widers maakte gem: heer gesaghebber

de leden bekent, dat haar hoog Ed:

bij derselver gerispecteerde brief van den

20. feb: J„o leden hebben gelieven te or„

„donneeren voorthaen geene gouverneurs

of gesaghebbers in de respectieve gouver„

nementen in het Justineele niet meer te laten

presideeren maar dat het selve sal moeten

werden waargenomen door de secunde

persoon om sodanige maliven als bijt

ontvangene extract uijt wel gem: haar

hoog Ed:s resolutie sub dato 23:' Junij des

verleeden Jaars omstandig staen g’Expres„

„seert op welke behendmaking nalesing

van gedagte extract den gesaghebber

van de presidie in rade van Custitie

is ontslagen en t selve den secundt

d’ E: Augier is opgedragen geworden

onder het afleggen van den daar

toe beraemden te amhanden van

gem: gesaghebber.—

bij