closeTerug naar inventaris

Transcriptie

167

Van Banda onder dato 31:' Maij A:o 1733.

Vrijdag den 3:' April 1735

vergavering van politie

absent den onderkoopm:

en winkelier Abraham

de walsche.

Na aenroepinge van Godsh: naem is

door den onderkoopman en guarnisoen„

boekhouder Philippus Stephanus Rennet

die op den 18:' der verledene maen bij provi

„sie tot fiscaal in stede van den indio poos„

ten Johannes Bloemendael aengesteld

is aen handen van den heer gesaghebber

afgelegd den Eed tot dat ampt beraemd.

Waar na door den heer gesaghebber

geproduueert wierd het onvergem: rap„

„port

Raport Aan den E: Heer

Nicolaus Nicolai gezag

hebber deses gouvernem:t

Banda.

E: Gebiedend Heer

d'ondergeteekende schippers Arij landsber„

„gen en Pieter Jerges, g’adsisteert van

hunne oppertimmerlieden Jan Jansz: ver„

sluijs en Jacobus van overbeek hebben

en nakominge van uEE: ordre haar in

geselschap