closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31 Maij 1735.

geselschap van den Equipagie mester Hendrik

Jansz: van Esten en de basen over de

scheeps timmerlieden Andries glas en

Pieter van star op het alhier ter rheede

leggende schip: Doornik vervoegd ter eijndh

te visiteeren sodanige defecten aen dien bodem

als dies overheden soude komen aen te wysen

agter van haeren pligt uE: E:s met eerbied

te rapporteeren dat sij na voorgaende opgave

van gem: scheeps offineren exact besigtigd

hebben de voorsteven van gem: schip, en

boven den dat deselve op verscheyde plaet,

„sen niet quade ingeratte kuijlen beset, door

de ware aengestoken en uijtgegelen is en

wel insonderheijt op de hoogte van Elv=

voelen alwaar gem: voorsteven van de

voorkant af ter diepte van ruijm twee

voeten ingerot was het welke onses be

„dunkens. /: dog Egter onder uE: E:s wijser

oordeel :/ noodsakelijk diende gerepareert

te werden en net gevoegelijker en beter

soude konnen geschieden dan dien bodem

met de voorsteven tegens het droge te setten

maar dewijl de voorm: Equipagie meester

en basen over de scheepstimmerleeden swa„

righeijt stellen om een schip van die

ouderdom als desen bodem tegen strand

te halen, ter oorsake de vlaeke opgaende

en