closeTerug naar inventaris

Transcriptie

175

Van Banda onder dato 31 May 1738.

de springer beijde in dienst der EComp

dewelke verklaerde ter requisitie van

den E E: heer Nicolaus Nicolai gesagheb„

„ber over de provintie Banda en ter liefde

der geregtigheijt met ware woorden in plaetse

van Eede getuigt ende verklaard hebben dat

zij attestanten ter ordre van ged:e sijn E: hun

van den 4:' tot den 26.' maart dagelijx begeven

hebben op het zee hoofd tot ’t ontfangen

of nameten van sodanige 196. lasten rijst

uijt het schip Doornik als gem: bodem

ten dienste deser provintie op den 26:' feb

van maccasser alhier aengebragd heefd

welke gronen dan in een en twintig deffe„

reule heeren soo p„r de pandchiallangs

de kraay en Arouw als de ligter sondek„

„ker ten overstaan van den vaandrig Jan

barentsz: keun en boekhouder Jacobus

dadelbeek uijt voorsz: bodem gelost en aen't

Zee hoofd aangebragd wesende so verklaerde

de atteslanten dat niet tegenstaande de ruijmen

van ged:e kieltje gesloten en te statels met de

Conhetten van gem: gecommitt: aen scheeps

boord verzegeld mitsgaders de zegels daar

van gaf en telkens onbeschadigt waren

Egter op gem: gronen door de attestanten

bij nameting tekort bevonden is een last en

42. malen e 66 2/3 lb ider rekent 1/56 p=r C=to, waer

mede dese verklaring, Eyndigd die de attes„

lanten des noods en sulx verEijscht werdende be„

reijt blijven met solemmele Eede nader gestond

te doen /.onderstond:/ aldus gedaan en gepasseert

tot Banda Jnt Casteel nass=r dato voorsz.

/:was getekend/ A: Hasselaar : D. Swringer

/:ter zijde:/ ons present /:was getekent /„k P„s

Moesins en C:l Jansz.

over