closeTerug naar inventaris

Transcriptie

179

Van Banda onder dato 31: Mai 1733

van den E: agtb: raad van Justitie, ’t Collegie

van weesmeesteren en dat van Commissarissen

van huwelijxe en kleene gerigts saken mits

gaders Comp:s en burger hoofd officieren

welke alvorens Jngelyker voegen door den

gesaghebber van den eed aan zijn Edelheet

den Hoog Edelen heere M„r Piderik

Durven gedaen ontslagen zijnde den

de van husde en trouwe aan wel gem.

hoog Edelen heere M:r Pirk van Cloon

solemmelijk beswaren hebben

Dit dan sodanig en invoegen voorsz.

ter vergaderinge g’effectueert zijnde is den

gesaghebber met den raad na de puije

deses Casteels gegaen en aldaar door den

p„l secret:s voor de g’rangieerde militie

en burgerije mitsgaders alle andere mindere

'sComp:s dienaren burgers en ingesetene ten

dien eijnde beneden op t plann bij een

gekomen afgeleesen deracte van antho„

„risatie ten dage van dit Emrportant

Changement in rade van Jndia tot Batavia

genomen na t welke sij alle op de vrage

van den gesaghebber en ’t voorlesen van

het formelier van den eed ons nevens gem.

acte van authorisatie door Waar Hoog

Edelhedens van Batavia gesonden of

een ider van hun na alvorens van den

Edd