close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 3:' Maij 1735.

sijnde ƒ.oƒ38.- sijn soldij reecq: te doen belasten

om redenen het selve door syn agteloos

en onagtsaanheit veroorsaakt is.

Jngevolge het geresolveerde op den 3:' april

thans ingekomen sijnde het rapport der Zee

en scheeps verstandige die de defecten aen 't

schip Doornik verholpen hebben ’t welk

van den volgende inhoud is.

Rapport aan den E: Heer

Nicolaus Nicolai gesag„

hebben deser Provintie

Banda

E: Gebiedend heer

aen d’ondergetekens ter hand gesteld sijne

Extract van ’t gebesoigneerde en geresolveer„

de in uEE:s vergaderinge van den 3:' deser

waar bij haar g’ordonneerde geworden

is een toestendene ooge te laten gaen over

het repareren dier defecten aant schip Doornck

hebben thans d' Eere uE: E: reverentelik te rap„

porteeren dat deselve sodanig verholpen zyn

als de gelegent heit te desen rheede heeft toege„

laten en wi oordeelen dier bodem daar mede

onder gods zagen dereijse na Batavia sal

konnen doen in hope hier mede aen de Ju„

tentie van uE: E: voldoen te hebben onderschrijven

wij ons met Eerbied en agting /:onderstond:/ E:

gebiedene heer VE. E. gehoorsame en

verpligte dienaar /:was getekent:/

A„m