closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31: Maij 1733.

michiel hillig en den adsistent gerard

van Jseghem overgeleverd, waar uijt

ontwaard wierd de Chialoup de Bierkan

op den 2: appril J„o leden ter rheede arouw

g’arriveerd tegens den avond gesprongen

en naderhand gesonken was waar door

buijten het gevaarlyk quetsen van somum

„ge dienaren eenige lijwaten aen haar tot

negotie mede gegeven door t water ver

„flonden sijn buijten en behalven d Equipa„

„gie en andere goederen mitsgaders het

Jaarlijx randsoen van rijst voor de

posthouderen welke na den teneur van

gem: rapport aen de gem: gecommitt:s

versogt hadden om uijt hare verle

„gend heet aen dat Hoog benodigd voedsel

gered te mogen werden gelijk dat onk

door den Zergeant Commandant Hen„

„drik van Leeuwenberg bij sijn brievje

van den 9: maart am dese regering ver„

sagt geworden en waar op na resump„

tie goed gevonden is de dispositie over

’t een en ander tot het vertrek vant

naschip uijt te stellen en onderwijlen

de pantik: d’ Jntre na derwaard te sanden

niet alleen tot den overvoer van rijst

maar ook tot het herwaard brengen

van spearige goederen als aldaar van

gem: