closeTerug naar inventaris

Transcriptie

191

Van Banda onder dato 31:' Maij 1733.

dranken, welke daar op ten antwoorde diende

geen andere reden van ’t selve te konnen ge

ven dan dat de dranken door de me„

ingvuldige wurengaatjes waar mede de fnst

besed is moet gelyffert syn en dat bereijd ea

ren om hunne daar van gegeven verklaring

met eede te sterken, welk andwoord aenge„

„hoord wesende en den eed staande verga„

dering door gem: scheeps overheden tewelen

den schipper arij landsbergen, den boek„

houder Cornelis Bentem, en den opper

stuurman Cornelis vermaet afgesegd: sijnde)

is ten insigte dat bij de ingediende verklaring

van den werfmeester Hendrik Jansz.

van Esten mede komt te blyken, dat het

vaatwerk ten tijde der ontlossinge behoor

lyk in syn lagen gesluwt is geweest, goed

gevonden de overheden wegens de gem:

waningheid t' ontheffen

Waar na de gem: scheeps overheden en

die van Terhorst afgevraagd weerden

waar uijt d’ onder wigen op hunne aenge„

bragte ladinge kervoort komende waren

diende d’eerst gem: tot andevoord dat de

tarw door haar tot Bataviaen een be

slooten pakhuijs langsaan uijt zakken

in de moet gestort ontfangen en alhier

een