closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Van Banda onder dato 31:' Maij 1735

Waar overgemediteerd en en aenmerking

genomen synde het een nog onder den gewo

nen lapt net le boven goed is met nnamime

stemmen besloten gedagte tekort en gelax„

eerde goederen onder de gunstige approbatae

van haar hoog Edelhens op reecq: van winst

en verleest af teschrijven.

Waar na door gem: p„l hoofd adminis„

trateur overgelegd wierd den p„l Eysch van

benodigheden voor t aanstaande Jaar 1734.

die na resumptie bevonden is op 't suijnigste

genomenee zijn, en verstaen wierd sodanig

nevens de door den garnisoenboekhouder

b'andwoorden in rade geresumeerde bevjinding

op de soldy boeken der Jare 173½ met de

verdere papieren aen haar Hoog Ed:s tot

Batavia af tesenden

Jngekomen en gelesen sijnde een schriftelijk

rapport van de scheppers arij landsbergen

en Pieter sarges die ten overstaan van

den Equipagie meester Hendrik Jansz:

van Esten naeuwkeurig in de komst der

naligatie g’Examineerd hebben den quartier

meester adrianus versteeg en den matt.

Christiaen de groot ten blyke dat deselve

volkomen en slaat sijn om d’ EComp: als

stuurleeden te konnen dienen soo is verstaen

gem: