closeTerug naar inventaris

Transcriptie

203

Van Banda onder dato 1: Maij 1733.

gekomen is een impotente gecondemneer„

de die ter genesing, en een drosser ter plaet„

se daar hij behoorde besteld is en dan

nog 12 stux onbequame bylmn hebbe ik

wel ontfangen voor de laatste laat

k ul: thans toekomen soo veel nieuwe

1

90

d„ in die verwagting dat het werk met

ernst zal werden voorgeset en ul: mij.

niet meer met zulke onnosele straatjes

sal tragten te paijen dat de werklie

den meest ziekelijk soude zyn maar

veeleer dat ul: na syjnen pligt besor„

„gen zal dat er een redelyke quantiteit

kalk ten spoedigsten gebrond werd de

wijl ik van meninge ben de binnen

korten te laten halen tot gebruijk aen

’t Comptoir waijer op dat ik buijten

verligent hed moge blijven en met

genoodsaakt werde een ander tot op

sigter over de kalk evens ul: toe te

senden dat voor dit maal nog werd

nagelalen kunnende ul: aen demarinije

het ordinaire kost geld geven en het

werk dagelijx na verEysch gade slaen

ende mede gaande lapdoos laeten dienen

tot gebruijk van de tot Costy sijnde

militairen gecondemneerdens en Lijf

Eijgenen sullende de slypsteen bij eerste

getegent heijt